Sign In
Welcome to Yen Bai Portal
  • Đường dây nóng: 0983.953.090

Văn bản điều hành

Kế hoạch Phát triển du lịch tỉnh Yên Bái năm 2020
Số ký hiệu 32/KH-UBND
Nội dung

Căn cứ Chương trình hành động số 83-CTr/TU ngày 05/8/2017 của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết số 35-NQ/TU ngày 18/10/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII, về đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025; Chương trình hành động số 190-CTr/TU ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái thực hiện Kết luận số 63-KL/TW ngày 18/10/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Nghị quyết Hội nghị lần thứ 27 Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2020; trên cơ sở điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 16/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện chương trình phát triển du lịch các huyện, thị xã miền Tây tỉnh Yên Bái năm 2019 – 2020 và các kế hoạch phát triển du lịch năm 2019 – 2020 của các huyện, thị xã, thành phố, theo đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 13/TTr-VHTTDL ngày 30/02/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Yên Bái năm 2020 với các nội dung cụ thể sau:

A. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU

I. MỤC ĐÍCH    

1. Nhằm giới thiệu, quảng bá các điểm du lịch hấp dẫn của tỉnh, sản phẩm du lịch đặc sắc của Yên Bái để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, tạo sinh kế cho người dân địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

2. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong đầu tư, xây dựng các sản phẩm, dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.

3. Thúc đẩy sự liên kết phát triển du lịch giữa các tỉnh trong khối hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng, tăng cường hợp tác với các địa phương trong nước và quốc tế; nâng cao sức cạnh tranh nhằm tạo ra những sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn, đặc trưng Yên Bái.

II. YÊU CẦU

1. Gắn các hoạt động du lịch với kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng của tỉnh, của đất nước trong năm 2020.

2. Nội dung của các hoạt động phải có sự gắn kết chặt chẽ, thể hiện được nét đặc trưng của sản phẩm du lịch, tôn vinh được bản sắc văn hoá của từng dân tộc và tính độc đáo của từng sự kiện, hoạt động du lịch.

3. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, tăng cường sự phối hợp tham gia của các doanh nghiệp, người dân và du khách trong các sự kiện, hoạt động du lịch.

4. Việc tổ chức các hoạt động phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

B. NỘI DUNG

I. TRIỂN KHAI CÁC CHÍNH SÁCH, DỰ ÁN, ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN DU LỊCH

1. Triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch theo Nghị quyết 14/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh

1.1. Hỗ trợ tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng nghề du lịch cho nhân lực hoạt động trong lĩnh vực du lịch

- Nội dung: Tổ chức 08 lớp bồi dưỡng kỹ năng phục vụ du lịch cộng đồng, kỹ năng hướng dẫn viên du lịch tại điểm, ngoại ngữ giao tiếp cho khoảng 370 học viên tại thị xã Nghĩa Lộ và các huyện: Văn Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trường Cao đẳng Văn hóa, nghệ thuật và Du lịch tỉnh.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Tài chính, UBND thị xã Nghĩa Lộ và các huyện: Văn Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải, một số cơ quan, đơn vị có liên quan.

1.2. Hỗ trợ đầu tư mua sắm các trang thiết bị thu gom rác thải tại các thôn (bản) có hoạt động du lịch cộng đồng và các địa điểm có hoạt động du lịch

- Nội dung: Hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ đầu tư mua sắm các trang thiết bị thu gom rác thải tại bản Chao Hạ 01 - xã Nghĩa Lợi (thị xã Nghĩa Lộ); bản Hốc - xã Sơn Thịnh (huyện Văn Chấn); cụm dân cư bản Hua Khắt - xã Nậm Khắt (huyện Mù Cang Chải).

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ và các huyện: Văn Chấn, Mù Cang Chải.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan.

1.3. Hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn phục vụ khách du lịch

- Nội dung: Hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh công cộng tại khu vực bãi suối cuối bản Sà Rèn (thị xã Nghĩa Lộ), xã Suối Giàng (huyện Văn Chấn), các xã: Việt Hồng, Vân Hội (huyện Trấn Yên), khu vực khoáng nóng khu 3 - thị trấn Trạm Tấu (huyện Trạm Tấu).

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ và các huyện: Văn Chấn, Trấn Yên, Trạm Tấu.

- Cơ quan phối hợp: Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan.

1.4. Hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống đường giao thông kết nối các địa điểm có hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

- Nội dung: Hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ đầu tư nâng cấp hệ thống đường giao thông đến các điểm du lịch văn hoá tín ngưỡng như đền Tuần Quán - phường Yên Ninh; đình, đền Nam Cường, chùa Vạn Thắng - phường Nam Cường (thành phố Yên Bái); đường giao thông liên thôn bản tại khu vực bản văn hóa Sà Rèn và khoảng 01 km đường giao thông từ bản du lịch cộng đồng Ao Luông - xã Sơn A đến điểm du lịch suối khoáng bản Bon (thị xã Nghĩa Lộ); hệ thống đường giao thông tại các xã: Vũ Linh, Phúc An, Xuân Lai (huyện Yên Bình); đường bê tông (02 km) từ trung tâm xã Nà Hẩu vào khu vực thác Tiên (huyện Văn Yên); đường giao thông khu khoáng nóng thị trấn Trạm Tấu (huyện Trạm Tấu); đường giao thông vào hang động Nậm Khắt, thác Mơ - thị trấn Mù Cang Chải và thác Háng Cuốn Rùa - xã Dế Xu Phình (huyện Mù Cang Chải).

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ và các huyện: Yên Bình, Văn Yên, Trạm Tấu, Mù Cang Chải.

- Cơ quan phối hợp: Sở Giao thông vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan.

1.5. Hỗ trợ mua sắm trang thiết bị cho các hộ dân kinh doanh dịch vụ nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê

- Nội dung: Hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ mua sắm trang thiết bị cho các hộ dân kinh doanh dịch vụ nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê tại các hộ gia đình bản Sà Rèn - xã Nghĩa Lợi, bản Đêu - xã Nghĩa An và thôn Ao Luông - xã Sơn A (thị xã Nghĩa Lộ); các xã: Vũ Linh, Yên Thành, Phúc An, Xuân Lai (huyện Yên Bình); xã Khai Trung và Lâm Thượng (huyện Lục Yên); các xã: Suối Giàng,Tú Lệ và bản Nam Vai, xã Gia Hội, bản Hốc, xã Sơn Thịnh (huyện Văn Chấn); thôn Cao Sơn - xã Phong Dụ Thượng (huyện Văn Yên), xã Hát Lừu (huyện Trạm Tấu); thị trấn Mù Cang Chải và các xã: Nậm Khắt, La Pán Tẩn (huyện Mù Cang Chải).

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ và các huyện: Yên Bình, Lục Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Trạm Tấu, Mù Cang Chải.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan.

1.6. Hỗ trợ thành lập và duy trì hoạt động các đội văn nghệ truyền thống phục vụ phát triển du lịch

- Nội dung: Thành lập các đội văn nghệ truyền thống phục vụ sinh hoạt văn hóa, văn nghệ tại các thôn, bản, địa điểm có hoạt động du lịch cộng đồng, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống tại: Phường Nam Cường (thành phố Yên Bái); các xã: Nghĩa An, Nghĩa Lợi, Nghĩa Phúc (thị xã Nghĩa Lộ); các xã: Việt Hồng, Vân Hội (huyện Trấn Yên); xã Vũ Linh (huyện Yên Bình); bản Hốc - xã Sơn Thịnh (huyện Văn Chấn); xã Mường Lai và thôn Khéo Lẹng - xã Lâm Thượng (huyện Lục Yên); các xã: Đông Cuông, Nà Hẩu, Phong Dụ Thượng (huyện Văn Yên); các xã: Khao Mang, Chế Cu Nha, Dế Xu Phình, Lao Chải, Púng Luông (huyện Mù Cang Chải). Duy trì và hoạt động có hiệu quả các đội văn nghệ đã được thành lập.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan.

 

2. Triển khai xây dựng hệ thống du lịch thông minh tỉnh Yên Bái theo Quyết định số 2533/QĐ-UBND, ngày 31/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh

- Nội dung: Phát triển hệ thống thông tin quản lý du lịch; tạo lập cơ sở dữ liệu ngành du lịch; xây dựng hệ thống KPI (Hệ thống chỉ số đo lường hiệu suất) du lịch; các dịch vụ và tiện ích du lịch.

- Cơ quan chủ trì: Văn phòng Đoàn ĐBQH - HĐND - UBND tỉnh.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và một số cơ quan, đơn vị có liên quan.

3. Triển khai, phối hợp xây dựng các đề án về thương hiệu và phát triển du lịch tỉnh Yên Bái

- Nội dung:

+ Xây dựng kế hoạch triển khai Đề án “Xây dựng thương hiệu và phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”.

+ Phối hợp xây dựng hoàn thành Đề án “Xây dựng chiến lược thương hiệu và quảng bá du lịch tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2020 - 2030”.

- Thời gian: Trong năm 2020.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Liên hiệp Văn học, nghệ thuật tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và một số cơ quan, đơn vị có liên quan.

II. XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH

1. Xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng gắn với tìm hiểu văn hóa dân tộc bản địa

- Nội dung: Phát triển các mô hình du lịch cộng đồng đảm bảo chỉ tiêu năm 2020 trong Chương trình hành động số 190-Ctr/TU, ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy Yên Bái, cụ thể:

+ Thị xã Nghĩa Lộ: Xây dựng mới 03 mô hình du lịch cộng đồng tại bản Sà Rèn - xã Nghĩa Lợi và các xã: Nghĩa Phúc, Nghĩa An.

+ Huyện Trấn Yên: Xây dựng mới 02 mô hình du lịch cộng đồng tại bản Nả - xã Việt Hồng và thôn 8 – xã Vân Hội.

+ Huyện Yên Bình: Xây dựng mới 02 mô hình du lịch cộng đồng tại xã Vũ Linh và xã Phúc An. Triển khai áp dụng công nghệ đặt phòng online cho 12 cơ sở homestay tại các thôn: Ngòi Tu, Tầm Vông - xã Vũ Linh, thôn Đồng Tý - xã Phúc An.

+ Huyện Lục Yên: Xây dựng mới 02 mô hình du lịch cộng đồng tại xã Khai Trung và xã Lâm Thượng.

+ Huyện Văn Yên: Ra mắt làng văn hóa du lịch cộng đồng thôn Cao Sơn - xã Phong Dụ Thượng.

+ Huyện Văn Chấn: Xây dựng mới 01 mô hình du lịch cộng đồng tại xã Tú Lệ.

+ Huyện Trạm Tấu: Xây dựng mới 02 mô hình du lịch cộng đồng tại thôn Tà Xùa - xã Bản Công và chòm Cu Vai, thôn Háng C - xã Xà Hồ.

+ Huyện Mù Cang Chải: Ra mắt làng du lịch cộng đồng gắn với phát triển sản phẩm OCOP tại xã La Pán Tẩn.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ và các huyện: Trấn Yên, Yên Bình, Lục Yên, Văn Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ngành liên quan.

2. Xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng

- Nội dung:

+ Hỗ trợ các nhà đầu tư khảo sát, xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch sinh thái nghỉ dưỡng tại các khu vực có tiềm năng như: Không gian văn hóa trà Suối Giàng, xã Suối Giàng (huyện Văn Chấn); Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng phức hợp Quốc tế Vân Hội, điểm du lịch trải nghiệm trên hồ Sen Vân Hội, khu vực phim trường Venus xã Minh Quân (huyện Trấn Yên); Đồi hoa Ánh Dương xã Mậu Đông và khu hồ nước vàng thị trấn Mậu A (huyện Văn Yên); Khu du lịch hồ Thác Bà (huyện Yên Bình); Điểm du lịch Bình nguyên xanh Khai Trung (huyện Lục Yên); Khu nghỉ dưỡng không gian văn hoá bản sắc Đồi thông, tổ 5 - thị trấn Mù Cang Chải, khu nghỉ dưỡng ruộng bậc thang La Pán Tẩn, điểm du lịch Thác Mơ, bãi đá cổ xã Lao Chải (huyện Mù Cang Chải); Điểm du lịch Suối khoáng nóng Trạm Tấu (huyện Trạm Tấu).

+ Xây dựng không gian chợ quê hoạt động vào các ngày cuối tuần phục vụ du khách tại thị trấn Trạm Tấu (huyện Trạm Tấu) và thị trấn Mù Cang Chải (huyện Mù Cang Chải).

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn, Trấn Yên, Văn Yên, Yên Bình, Trạm Tấu, Mù Cang Chải.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành liên quan.

3. Phát triển sản phẩm du lịch tâm linh

- Nội dung: Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ phát triển dịch vụ du lịch để phát triển sản phẩm du lịch tâm linh tại: Khu di tích lịch sử Nguyễn Thái Học, Lễ đài Sân vận động thành phố Yên Bái, Chùa Ngọc Am, Đền và chùa Linh Long, Đền và chùa Rối (thành phố Yên Bái); Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Di tích Căng và Đồn Nghĩa Lộ (thị xã Nghĩa Lộ); Chiến khu Vần (huyện Trấn Yên);  Đền Đông Cuông, Đền Nhược Sơn (huyện Văn Yên); Quần thể di tích Hắc Y – Đại Cại, Đền Suối Tiên (huyện Lục Yên), trong đó, tập trung phát triển dịch vụ thuyết minh, hướng dẫn du lịch và dịch vụ thưởng thức nghệ thuật dân gian truyền thống.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ và các huyện: Trấn Yên, Văn Yên, Lục Yên.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành liên quan.

4. Xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch mạo hiểm

- Nội dung: Xây dựng sản phẩm du lịch dù lượn tại đèo Cao Phạ, xã Cao Phạ (huyện Mù Cang Chải); sản phẩm du lịch leo núi tại đỉnh Tà Chì Nhù, xã Xà Hồ và đỉnh Tà Xùa, bản Cu Vai, xã Bản Công (huyện Trạm Tấu); sản phẩm du lịch thám hiểm hang động tại huyện Yên Bình, huyện Lục Yên, huyện Văn Chấn, huyện Mù Cang Chải trở thành điểm đến hấp dẫn, ấn tượng, thu hút du khách trong và ngoài nước.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Yên Bình, Lục Yên, Văn Chấn,.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành liên quan.

III. XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG DU LỊCH, TOUR DU LỊCH VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN DU LỊCH

1. Xây dựng, phát triển hạ tầng du lịch

- Nội dung: Việc hỗ trợ đầu tư xây dựng nhà vệ sinh, đường giao thông thực hiện theo chính sách của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành tại Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018, các nội dung khác cụ thể như sau:

+ Thành phố Yên Bái: Hoàn thành việc lắp biển chỉ dẫn đến Di tích lịch sử khu mộ Nguyễn Thái Học và các chiến sỹ hy sinh trong cuộc khởi nghĩa Yên Bái năm 1930. Tu bổ, tôn tạo, nâng cấp, mở rộng Di tích lịch sử - cách mạng cấp Quốc gia Bến Âu Lâu. Di tích lịch sử văn hoá Vườn hoa Nhà kèn (nay là vườn hoa Hồng Hà thuộc phường Hồng Hà) gắn với không gian di tích Lịch sử văn hoá Lễ đài Sân vận động Yên Bái. Xây dựng một số pa nô, áp phích quảng bá về du lịch Yên Bái.

+ Thị xã Nghĩa Lộ: Lắp biển chỉ dẫn, hướng dẫn vào làng văn hóa du lịch Ao Luông, xã Sơn A. Hỗ trợ đầu tư hệ thống cống rãnh thoát nước rặng tre ven bờ suối Sà Rèn. Hoàn thiện trang trí cổng chào bản văn hóa Sà Rèn với các họa tiết mang bản sắc văn hóa Thái.

+ Huyện Trấn Yên: Hoàn thiện công tác tu bổ, tôn tạo một số hạng mục trong quần thể di tích Chiến Khu Vần và di tích lịch sử văn hóa Quốc gia xã Việt Hồng, xã Vân Hội.

+ Huyện Văn Chấn: Lắp biển chỉ dẫn, hướng dẫn vào các làng văn hóa du lịch: bản Hốc, xã Sơn Thịnh và bản Búng Sổm, bản Phạ, xã Tú Lệ.

+ Huyện Trạm Tấu: Hoàn thiện sửa lối mòn, các điểm dừng chân, hệ thống lan can, trạm dừng chân, cắm biển chỉ dẫn, biển báo nguy hiểm, cột mốc độ cao trên đỉnh Tà Xùa và sống lưng khủng long; bố trí địa điểm có diện tích đủ lớn để du khách nghỉ ngơi và tổ chức hoạt động cắm trại khu vực bản Tà Xùa, xã Bản Công.

+ Huyện Mù Cang Chải: Mở rộng thêm 10 ha ruộng bậc thang tại các xã, thị trấn trên địa bàn.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ và các huyện: Trấn Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, thể thao và Du lịch, Tỉnh đoàn Yên Bái và các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

2. Tour du lịch

2.1. Tour du lịch nội huyện, thị xã, thành phố

- Huyện Mù Cang Chải: Trải nghiệm sản phẩm du lịch mạo hiểm Dù lượn đèo Khau Phạ; chinh phục đỉnh Púng Luông; thăm đồi mâm xôi và di tích danh thắng ruộng bậc thang Mù Cang Chải; trải nghiệm văn hóa dân tộc Thái và thưởng thức ẩm thực tại bản Thái Kim Nọi; khám phá hang động Nậm Khắt; Thác Mơ thị trấn Mù Cang Chải; tìm hiểu giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Mông tại Nậm Khắt; trải nghiệm khu Ecolodge Mù Cang Chải (3 ngày 2 đêm).

- Huyện Văn Chấn: Tham quan rừng chè hàng trăm năm tuổi tại khu sinh thái Suối Giàng và thưởng thức hương vị chè Shan tuyết tại không gian văn hóa trà Suối Giàng; trải nghiệm giá trị văn hóa cộng đồng người Mông tại thôn Pang Cáng (xã Suối Giàng); tắm suối khoáng nóng Bản Bon (xã Suối Giàng); khám phá động tiên nữ, trải nghiệm giã cốm, làm xôi tại xã Tú Lệ, ẩm thực địa phương và khu nghỉ dưỡng Le Champ Tú Lệ (2 ngày 1 đêm).

- Huyện Trạm Tấu: Trải nghiệm chinh phục đỉnh Tà Xùa, Suối khoáng nóng Trạm Tấu; tìm hiểu giá trị văn hóa dân tộc Mông tại bản Cu Vai; trải nghiệm sinh hoạt cộng đồng và thưởng thức ẩm thực dân tộc Thái tại Bản Lừu (xã Hát Lừu); thăm di tích lịch sử Kế Khấu Ly (xã Bản Mù) và đồi thông Eo gió (thị trấn Trạm Tấu) (3 ngày 2 đêm).

- Thị xã Nghĩa Lộ: Thăm Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, Khu di tích Căng và Đồn - Nghĩa Lộ; thăm và chiêm bái tại chùa Ngọc Bích; trải nghiệm du lịch cộng đồng bản Sà Rèn, khu sinh thái Nậm Đông, mua sắm quà tặng tại chợ Mường Lò; cứ điểm Pú Chạng (đồn cao) (2 ngày 1 đêm).

- Huyện Văn Yên: Thăm và chiêm bái tại Đền Đông Cuông và Đền nhược Sơn; trải nghiệm làm các sản phẩm quà tặng từ quế; du lịch đi bộ tham quan Khu bảo tồn thiên nhiên Nà Hẩu; thăm làng du lịch cộng đồng Cao Sơn gắn với khai thác du lịch suối nước nóng xã Phong Dụ Thượng (2 ngày 1 đêm).

- Huyện Lục Yên: Thăm và chiêm bái đền Đại Cại; mua sắm tại chợ đá quý Lục Yên lựa chọn những món quà lưu niệm làm từ đá ruby, trải nghiệm nghề làm tranh đá; nghỉ dưỡng tại Bình nguyên xanh Khai Trung; thăm và tìm hiểu văn hóa truyền thống dân tộc Dao tại xã Khai Trung; du lịch đi bộ thám hiểm rừng nguyên sinh Tân Phượng (2 ngày 1 đêm).

- Huyện Trấn Yên: Thăm di tích lịch sử Chiến khu Vần; trải nghiệm du lịch cộng đồng tại bản Nả, xã Việt Hồng; thưởng thức ẩm thực tại khu Ao sen Vân Hội (1 ngày 1 đêm).

- Huyện Yên Bình: Tham quan và thưởng thức ẩm thực trên hồ Thác Bà; thăm thủy điện Thác Bà, khu nuôi cá lồng trên Hồ; tham quan miệt vườn bưởi Đại Minh; trải nghiệm nghề đan rọ tôm và đánh bắt tôm bằng thuyền thúng tại các bản người Dao sống ven hồ Thác Bà (2 ngày 1 đêm).

- Thành phố Yên Bái: Thăm và chiêm bái tại Chùa Am, đền Tuần Quán; thăm khu di tích lịch sử Nguyễn Thái Học; thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm mua sắm tại Trung tâm thành phố (1 ngày 1 đêm).

* Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

* Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hiệp hội Du lịch tỉnh và các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

2.2. Tour du lịch nội tỉnh

- Hồ Thác Bà - Khu di tích lịch sử Nguyễn Thái Học – Suối Giàng – Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh - Sà Rèn – Danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải – bản Thái Kim Nọi (3 ngày 2 đêm);

- Thành phố Yên Bái – Đền Đại Cại – Chợ đá quý Lục Yên – Bình nguyên xanh Khai Trung (2 ngày 1 đêm);

- Thành phố Yên Bái – Đền Đông Cuông – cơ sở chế biến các sản phẩm từ quế - du lịch cộng đồng Cao Sơn (Phong Dụ Thượng) (2 ngày 1 đêm);

- Thành phố Yên Bái – Suối Giàng – Chợ Mường Lò  - Sà Rèn – Cu Vai – suối khoáng nóng Trạm Tấu (3 ngày 2 đêm);

- Thành phố Yên Bái – Bản Hốc – Suối Giàng – khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh – chợ Mường Lò – Khu nghỉ dưỡng Dragonfly – Tú Lệ - đèo Khau Phạ - danh thắng ruộng bậc thang Mù Cang Chải – Ecolodge Mù Cang Chải (4 ngày 3 đêm);

- Thành phố Yên Bái – Suối Giàng – Chợ Mường Lò – Khu nghỉ dưỡng Dragonfly – Tú Lệ - bản Thái Kim Nọi – danh thắng ruộng bậc thang Mù Cang Chải (3 ngày 2 đêm).

* Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

* Cơ quan, đơn vị phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Hiệp hội Du lịch tỉnh và các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

2.3. Tour liên kết ngoại tỉnh

- Hà Nội – Thanh Sơn (Phú Thọ) – Suối Giàng – Nghĩa Lộ (3 ngày 2 đêm);

- Hà Nội – Đền Hùng – Đền Đông Cuông – Đền Nhược Sơn – Đền Tuần Quán (2 ngày 1 đêm);

- Hà Nội – Đền Hùng – Thác Bà (2 ngày 1 đêm);

- Hà Nội – Thanh Thủy (Phú Thọ) – Thác Bà (2 ngày 1 đêm);

- Hà Nội – Đền Hùng – Đền Đại Cại – chợ đá quý Lục Yên – Bình nguyên xanh Khai Trung (3 ngày 2 đêm);

- Hà Nội – Thanh Sơn (Phú Thọ) – Suối Giàng – Nghĩa Lộ - Trạm Tấu (3 ngày 2 đêm);

- Hà Nội – Thanh Sơn (Phú Thọ) – Nghĩa Lộ - Mù Cang Chải (3 ngày 2 đêm)

* Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

* Cơ quan phối hợp: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Hiệp hội Du lịch tỉnh và các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

3. Thành lập, tổ chức hoạt động tổ hợp tác, hợp tác xã du lịch

- Nội dung: Các địa phương xây dựng kế hoạch củng cố, hoàn thiện các hợp tác xã, tổ hợp tác xã về du lịch đã được thành lập, đảm bảo hoạt động theo hướng bền vững, nâng cao chất lượng và hiệu quả; bổ sung xây dựng các hợp tác xã, tổ hợp tác xã như sau:

+ Thành lập 01 tổ hợp tác du lịch tại xã Sơn A (thị xã Nghĩa Lộ); 02 tổ hợp tác du lịch tại thị trấn Mậu A và xã Viễn Sơn (huyện Văn Yên); 03 tổ hợp tác du lịch tại thị trấn Yên Thế và các xã: Khai Trung, Lâm Thượng (huyện Lục Yên); 01 tổ hợp tác du lịch tại xã Tú Lệ (huyện Văn Chấn); 10 tổ hợp tác du lịch tại các xã Cao Phạ, Nậm Có, La Pán Tẩn, Nậm Khắt, Dế Xu Phình, Chế Cu Nha, Mồ Dề, Púng Luông, thị trấn Mù Cang Chải (huyện Mù Cang Chải).

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã.

- Cơ quan phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn Yên Bái và các sở, ngành, đoàn thể có liên quan.

4. Phát triển sản phẩm nông sản đặc trưng gắn với phát triển du lịch địa phương

- Nội dung:

+ Phát triển sản phẩm đặc trưng địa phương như: Miến đao Giới Phiên (thành phố Yên Bái); Xôi ngũ sắc, bánh trưng đen, thịt sấy (thị xã Nghĩa Lộ); Quế (huyện Văn Yên); Bưởi Đại Minh, gạo Bạch Hà, cá sấy Thác Bà (huyện Yên Bình); Gạo nếp Tú Lệ, cốm Tú Lệ, bánh dày người Mông (huyện Văn Chấn); mật ong rừng, bưởi diễn, cam V2, rau sạch, nước tinh khiết (huyện Trấn Yên); cam Lục Yên, gà trống thiến, cá bỗng, vịt Lâm Thượng (huyện Lục Yên); khoai sọ (huyện Trạm Tấu); quả Sơn Tra, mật ong (huyện Mù Cang Chải)…

+ Tiếp tục lựa chọn, vận động các hộ gia đình duy trì hoạt động, dịch vụ chế biến các món ăn truyền thống để giới thiệu cho khách du lịch thưởng thức và trải nghiệm cách chế biến; các hộ gia đình, cơ sở chuyên sản xuất với số lượng lớn các sản phẩm đồ lưu niệm, đặc sản địa phương giới thiệu tại các nhà hàng, khách sạn trên địa bàn tỉnh.  

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Công thương, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH

1. Tiếp tục triển khai hợp tác phát triển du lịch với tỉnh Val-der-marne (Cộng hòa Pháp) và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)

- Nội dung:

+ Trao đổi, nghiên cứu và triển khai các hoạt động trong Thỏa thuận hợp tác được ký kết ngày 02/4/2019 về Hỗ trợ phát triển du lịch tại tỉnh Yên Bái với tỉnh Val-der-marne, Cộng hòa Pháp, trong đó tập trung vào các hoạt động hướng tới du lịch vì người dân, do người dân và thực hiện chiến lược truyền thông, xây dựng trang website về du lịch của tỉnh Yên Bái.

+ Trao đổi kinh nghiệm về lĩnh vực du lịch, khảo sát một số điểm du lịch để kết nối tour, tuyến du lịch với tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh; Sở Ngoại vụ và một số cơ quan, đơn vị có liên quan.

2. Triển khai chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng

- Nội dung: Triển khai các nội dung hợp tác phát triển du lịch của tỉnh Yên Bái trong kế hoạch thực hiện chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng năm 2020.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Báo Yên Bái, Đài Phát thành và Truyền hình tỉnh và một số cơ quan, đơn vị liên quan.

V. CÁC HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN, QUẢNG BÁ DU LỊCH

1. Tuyên truyền, quảng bá du lịch Yên Bái trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin điện tử của địa phương

- Nội dung: Giới thiệu và cập nhật thường xuyên các chương trình, sự kiện và các hoạt động du lịch của tỉnh Yên Bái để đại biểu và du khách kịp thời nắm được thông tin về các hoạt động trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang thông tin điện tử của địa phương

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

2. Xuất bản ấn phẩm, xây dựng biển quảng cáo quảng bá du lịch

- Nội dung: Xây dựng, biên tập, in ấn xuất bản sách du lịch, cẩm nang du lịch, tập gấp để quảng bá tại các sự kiện du lịch và trên các hãng hàng không Việt Nam; làm mới các biển quảng cáo tấm lớn tại các huyện Yên Bình, Lục Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Nghĩa Lộ, Mù Cang Chải, thành phố Yên Bái.

- Cơ quan, đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

3. Xây dựng phim quảng bá về du lịch, lễ hội, văn hóa truyền thống của tỉnh Yên Bái

- Nội dung: Xây dựng 02 phim giới thiệu các hình ảnh đặc trưng về danh thắng quốc gia đặc biệt ruộng bậc thang Mù Cang Chải, văn hóa truyền thống dân tộc Mông gắn với bảo tồn nghề thêu, dệt thổ cẩm, chế tác Khèn Mông, canh tác ruộng bậc thang và các lễ hội như: Lễ hội Gầu Tào, Lễ mừng cơm mới, Lễ Cầu mùa của người Mông... để quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại các sự kiện du lịch trong và ngoài nước, giới thiệu trên các chuyến bay của các hãng hàng không.

- Đơn vị chủ trì: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải và một số cơ quan, đơn vị có liên quan.

4. Tổ chức đoàn famtrip “Khám phá Yên Bái - Vẻ đẹp nguyên sơ”

- Nội dung: Tổ chức đoàn famtrip khảo sát các địa điểm du lịch tiềm tăng của tỉnh tại các địa điểm có hoạt động du lịch phát triển tại tỉnh, cụ thể: Tuyến 1 “Thành phố Yên Bái - Chùa Am - Đền Đông Cuông - Đền Nhược Sơn - Khai Trung (Lục Yên) - Hồ Thác Bà”; tuyến 2 “ Suối Giàng - Nghĩa Lộ - Trạm Tấu - Tú Lệ - Mù Cang Chải”.

- Thời gian dự kiến: Quý II/2020.

- Địa điểm: Thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ và các huyện Yên Bình, Lục Yên, Văn Yên, Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải.

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan, đơn vị phối hợp: UBND các huyện, thị xã, thành phố, Hiệp hội du lịch tỉnh và một số cơ quan, đơn vị có liên quan.

VI. CÁC HOẠT ĐỘNG LỄ HỘI VĂN HÓA, DU LỊCH

1. Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò và khám phá Danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2020 (Có kế hoạch riêng)

- Thời gian: Trung tuần tháng 9/2020 (dự kiến diễn ra trong 1 tuần).

- Địa điểm khai mạc: Thị xã Nghĩa Lộ và huyện Mù Cang Chải (dự kiến).

- Chỉ đạo thực hiện: Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

- Đơn vị tổ chức, thực hiện: Giao Ủy ban nhân dân: thị xã Nghĩa Lộ, các huyện: Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Văn Chấn xây dựng dự thảo kế hoạch triển khai thực hiện, gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định trước ngày 15/6/2020; Giao sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày 20/6/2020.

- Nội dung các hoạt động:

+ Tại thị xã Nghĩa Lộ: Tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò gắn với công bố Quyết định công nhận thị xã văn hóa - du lịch; triển lãm ảnh; hội chợ thương mại, ẩm thực Mường Lò; trải nghiệm du lịch cộng đồng tại bản Sà Rèn, bản Đêu.

+ Tại huyện Mù Cang Chải: Tổ chức khai mạc Lễ hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch Danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải và công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Danh lam thắng cảnh ruộng bậc thang Mù Cang Chải được xếp hạng là Di tích Quốc gia đặc biệt; Festival dù lượn “Bay trên mùa vàng”; Festival Khèn Mông Mù Cang Chải lần thứ nhất; hội chọi dê; triển lãm ảnh về ruộng bậc thang Mù Cang Chải và bản sắc văn hóa dân tộc Mông; không gian chợ quê đặc sản vùng cao; hoạt động trải nghiệm cùng người dân trên ruộng bậc thang tại các xã: La Pán Tẩn, Chế Cu Nha, Nậm Khắt; các hoạt động văn hóa, văn nghệ truyền thống dân tộc Mông vào các tối thứ 7, chủ nhật của tuần diễn ra lễ hội.

+ Các hoạt động hưởng ứng: Tại huyện Văn Chấn: Tổ chức Hội thi giã cốm Tú Lệ, Lễ cúng cây chè tổ Suối Giàng; tại huyện Trạm Tấu: Tổ chức hoạt động trải nghiệm du lịch mạo hiểm tại bản Tà Xùa, xã Bản Công; du lịch nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng cho du khách tại khu suối khoáng nóng Trạm Tấu, đồi thông Eo gió thị trấn Trạm Tấu, bản Lừu - xã Hát Lừu, bản Cu Vai- xã Xà Hồ.

2. Giới thiệu Nghệ thuật Xòe Thái và quảng bá danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải (dự kiến)

- Thời gian: Tháng 7/2020.

- Địa điểm: Phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Nội dung: Giới thiệu Nghệ thuật Xòe Thái với 6 điệu Xòe cổ, các nét văn hóa truyền thống dân tộc Thái Mường Lò; trình diễn múa và chế tác Khèn Mông, nghệ thuật vẽ hoa văn trên vải bằng sáp ong, trang phục nguyên bản dân tộc Mông; triển lãm ảnh đẹp về Mường Lò và ruộng bậc thang Mù Cang Chải...

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ, Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải xây dựng Kế hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân trong tháng 4/2020.

- Cơ quan phối hợp: Hội Liên hiệp Văn học, nghệ thuật tỉnh và một số cơ quan, đơn vị có liên quan.

3. Hoạt động du lịch “Mùa nước đổ”

- Thời gian: Trung tuần tháng 5/2020.

- Địa điểm: Đèo Khau Phạ và thị trấn Mù Cang Chải, huyện Mù Cang Chải.

- Nội dung:

+ Tại khu vực đèo Khau Phạ tổ chức trình diễn bộ môn dù lượn do các phi công trong và ngoài nước tham gia; tổ chức bay đôi cho các du khách; tổ chức hội chợ quê giới thiệu và bán các sản phẩm nông sản của các huyện, thị khu vực miền Tây tỉnh Yên Bái;

+ Tại khu vực thị trấn Mù Cang Chải: Tổ chức Hội thi múa khèn múa khăn; các hoạt động văn hóa, văn nghệ truyền thống dân tộc Mông vào các tối thứ 7, chủ nhật hàng tuần; các hoạt động trải nghiệm du lịch cộng đồng cho du khách tại thị trấn Mù Cang Chải và các xã: La Pán Tẩn, Nậm Khắt…

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

4. Giới thiệu, ra mắt sản phẩm du lịch huyện Trạm Tấu

- Thời gian: Tháng 5/2020.

- Địa điểm: Thị trấn Trạm Tấu và các xã: Bản Công, Hát Lừu, Xà Hồ, huyện Trạm Tấu.

- Nội dung: Tổ chức giới thiệu các sản phẩm du lịch như: Trải nghiệm suối khoáng nóng, hoạt động giao lưu văn nghệ; xây dựng không gian chợ quê gồm 12 gian hàng giới thiệu sản phẩm nông nghiệp, ẩm thực dân tộc, trưng bày trang phục dân tộc, nhạc cụ dân tộc của 12 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Trạm Tấu; tổ chức hoạt động thi giã bánh dày, gói bánh chưng, đốt lửa trại, giao lưu ẩm thực giữa các xã, thị trấn; tổ chức các hoạt động trải nghiệm du lịch cộng đồng tại bản Lừu – xã Hát Lừu, bản Cu Vai – xã Xà Hồ…

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

5. Festival thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu thượng ngàn

- Thời gian: Dự kiến tháng 9/2020.

- Địa điểm: Đền Đông Cuông, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân huyện Văn Yên.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

6. Lễ hội trăng rằm năm 2020

- Thời gian: Ngày 01/10/2020 (tức ngày 15/8 Âm lịch).

- Địa điểm: Thành phố Yên Bái.

- Nội dung: Tổ chức thi mô hình xe của 15 xã, phường và diễu diễn các xe mô hình qua các tuyến phố chính, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn của thành phố Yên Bái.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái.

- Cơ quan phối hợp thực hiện: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

7. Lễ hội đền Đông Cuông - Lễ hội mừng cơm mới

- Thời gian: Ngày 27/10/2020 (tức ngày Mão đầu tháng chín - 11/9)

- Địa điểm: Đền Đông Cuông, xã Đông Cuông, huyện Văn Yên.

- Cơ quan chủ trì: Uỷ ban nhân dân huyện Văn Yên.

- Cơ quan phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

8. Chương trình du lịch “Về miền đất Ngọc” huyện Lục Yên lần thứ II năm 2020

- Thời gian: Dự kiến quý IV/2020.

- Địa điểm: Huyện Lục Yên.

- Nội dung: Các hoạt động du lịch tại bình nguyên xanh Khai Trung; tổ chức các hoạt động chợ quê giới thiệu các sản phẩm nông sản địa phương; tổ chức hội chợ đá quý Lục Yên.

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên.

- Cơ quan phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

VII. KINH PHÍ

Kinh phí thực hiện: Từ nguồn ngân sách tỉnh, ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. (Các địa phương chủ động sử dụng nguồn kinh phí đã được bố trí trong năm 2020 để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được phân công).

C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc công tác chuẩn bị và tổ chức, triển khai kế hoạch phát triển du lịch năm 2020 tại tỉnh Yên Bái; theo dõi tình hình triển khai, thực hiện kế hoạch.

- Chủ trì tham mưu triển khai xây dựng hệ thống du lịch thông minh tỉnh Yên Bái theo Quyết định số 2533/QĐ-UBND, ngày 31/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; chỉ đạo xây dựng chuyên mục tuyên truyền về hoạt động du lịch của tỉnh Yên Bái trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

2. Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

- Là cơ quan thường trực, có trách nhiệm làm đầu mối hướng dẫn, đôn đốc, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương liên quan thực hiện nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch; tổng hợp tình hình, kịp thời đề xuất, giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch Yên Bái đến với bạn bè, du khách trong nước và quốc tế.

- Xây dựng dự trù kinh phí cho một số hoạt động du lịch gửi Sở Tài chính thẩm định, Uỷ ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Là đầu mối triển khai các tổ công tác hỗ trợ dự án dịch vụ, du lịch trên địa bàn tỉnh, có báo cáo về tình hình hoạt động của các tổ công tác cho UBND tỉnh theo định kỳ hàng quý.

- Phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan triển khai các chính sách, đề án, dự án phát triển du lịch tỉnh Yên Bái năm 2020.

4. Sở Tài chính

Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí hỗ trợ kinh phí triển khai Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND, ngày 02/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Đề án “Xây dựng thương hiệu và phát triển du lịch tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018 - 2020, tầm nhìn đến năm 2025”, các hoạt động hợp tác phát triển du lịch, xúc tiến, quảng bá du lịch và các hoạt động lễ hội văn hóa, du lịch cấp tỉnh; hướng dẫn các đơn vị xây dựng dự toán kinh phí và chế độ thanh toán theo đúng quy định hiện hành.

5. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội tại các khu vực diễn ra sự kiện, lễ hội văn hóa, du lịch năm 2019.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các sở, ngành, địa phương liên quan cung cấp thông tin cho báo chí. Chỉ đạo và hỗ trợ tài liệu cho các cơ quan thông tin đại chúng, Trung tâm truyền thông và văn hóa các huyện, thị xã, thành phố tích cực tuyên truyền về các hoạt động lễ hội văn hóa, du lịch năm 2020.

- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành, các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo đường truyền thông tin liên lạc thông suốt trước, trong và sau khi diễn ra các hoạt động lễ hội văn hóa, du lịch trong năm 2020.

7. Sở Công Thương

Chỉ đạo bình ổn thị trường trong các dịp lễ, Tết và dịp tổ chức các hoạt động lễ hội văn hóa, du lịch. Tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại gắn với xúc tiến du lịch. Phối hợp tổ chức hội chợ thương mại, chợ phiên vùng cao diễn ra trên địa bàn tỉnh trong năm 2020.

8. Sở Y tế

Chỉ đạo các đơn vị chức năng đảm bảo công tác y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh tại các địa điểm tổ chức các lễ hội, các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh.

9. Báo Yên Bái, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

- Chủ động xây dựng chuyên trang, chuyên mục, đưa tin bài, tích cực tuyên truyền trước, trong và sau thời gian diễn ra các sự kiện du lịch năm 2020 tại tỉnh Yên Bái.

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí của 7 tỉnh nằm trong chương trình hợp tác phát triển du lịch 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng (Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Phú Thọ, Lào Cai, Hà Giang) để thông tin tuyên truyền; xây dựng các ấn phẩm, video clip quảng bá chung về các hoạt động của chương trình lễ hội.

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ trì xây dựng 02 phim quảng bá về du lịch, lễ hội, văn hóa truyền thống, xin ý kiến thẩm định về kịch bản, nội dung của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước khi triển khai thực hiện.

10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chủ động xây dựng kế hoạch chi tiết theo nhiệm vụ được phân công và phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức, thực hiện.

- Lựa chọn các địa điểm có hoạt động du lịch mới, đặc trưng để hoàn thiện các dịch vụ du lịch. Chủ trì khai thác các tour du lịch nội huyện, thị xã, thành phố và phối hợp khai thác các tour du lịch nội tỉnh, ngoại tỉnh đảm bảo hiệu quả.

- Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền cổ động trực quan; tổ chức các hoạt động văn hóa - nghệ thuật, thể dục thể thao, quảng bá, xúc tiến du lịch phục vụ du khách tại địa phương.

11. Các cơ quan, đơn vị có liên quan

Chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương triển khai các nhiệm vụ được phân công. Chỉ đạo tăng cường tuyên tuyền, quảng bá về du lịch Yên Bái.

Trên đây là Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Yên Bái năm 2020, đề nghị các ngành, các địa phương thực hiện tốt các nội dung nhiệm vụ đã được phân công. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh vướng mắc báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) để kịp thời chỉ đạo./.

Loại văn bản Kế hoạch
Cơ quan ban hành
Lĩnh vực
Người ký
Ngày ban hành 19/03/2020
Tệp đính kèm

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h